Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію

  • ЗАТВЕРДЖЕНО
  • Наказ ПАТ "Кіровоградобленерго"
  • 06.09.2011 р. № 0-154
  • Зі змінами, внесеними наказом
  • ПАТ "Кіровоградобленерго"
  • від 11.01.2017 року №  О-3

ПОРЯДОК

складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є

Публічне акціонерне товариство "Кіровоградобленерго"

 

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон) з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.
1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є публічне акціонерне товариство "Кіровоградобленерго" (далі – ПАТ "Кіровоградобленерго").
1.4. Доступ до публічної інформації ПАТ "Кіровоградобленерго" забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.
1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.
1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян".

II. Складення та подання запитів на публічну інформацію
2.1. Запитувач має право звернутися до ПАТ "Кіровоградобленерго" із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.
2.3. Запит на отримання публічної інформації подається ПАТ "Кіровоградобленерго" в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.
2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.
2.5. Запит на інформацію повинен містити:
- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є;
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
- підпис і дату за умови подання письмового запиту.
2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму для подання запиту на отримання публічної інформації (далі - форма запиту), затверджену ПАТ "Кіровоградобленерго".
2.7. Форма запиту розміщується на офіційному веб-сайті ПАТ "Кіровоградобленерго" та на інформаційному стенді в адміністративній будівлі ПАТ "Кіровоградобленерго" за адресою: Студентський бульвар, 15, м. Кропивницький, 25015, а також в Сервісному центрі за адресою: вулиця Велика Перспективна, 78, м. Кропивницький, 25006.
Запитувач може отримати форму запиту в канцелярії управління ПАТ "Кіровоградобленерго" за адресою: Студентський бульвар, 15, м. Кропивницький, 25015 та в Сервісному центрі за адресою: вулиця Велика Перспективна, 78, м. Кропивницький, 25006 або територіально в районі електричних мереж ПАТ "Кіровоградобленерго".
2.8. У формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді: поштою, телефоном, телефаксом, електронною поштою.
2.9. Запит на отримання публічної інформації розпорядником якої є ПАТ "Кіровоградобленерго" може бути подано запитувачем особисто до канцелярії товариства та головному адміністратору Сервісного центру, з 8.00 до 17.15, у п'ятницю - з 9.00 до 16.00, крім вихідних та святкових днів.
2.10. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє уповноважений представник товариства, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є ПАТ "Кіровоградобленерго", із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.
2.11. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування ПАТ "Кіровоградобленерго", дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Помічник Голови Правління
  з юридичних питань                                                                  А. Л. Дудка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ПАТ "Кіровоградобленерго"
06.09.2011 р. № 0-154
Із змінами, внесеними наказом
ПАТ "Кіровоградобленерго"
від 11.01.2017 року № О - 3

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації - Публічне акціонерне товариство "Кіровоградобленерго"
Студентський бульвар, 15, м. Кропивницький, 25015
Запитувач __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних осіб
__________________________________________________________________
та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
__________________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Прошу відповідно до п. 4 ч.1 ст. 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати
__________________________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид,
__________________________________________________________________________________________________
назва, реквізити чи зміст документа)
__________________________________________________________________________________
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
на поштову адресу _______________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
_______________________________________________________
будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу _______________________________________________________
факсом _______________________________________________________
за телефоном (стаціонарним (фіксованим)) _______________________________________________________

(дата)                                                                       (підпис)
 

Примітки:
1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Кіровоградобленерго", розміщується на веб-сайті www.kiroe.com.ua
2. Запит на інформацію може бути поданий:
- на поштову адресу: Студентський бульвар, 15, м. Кропивницький, 25015;
- на електронну адресу: kanc@kiroe.com.ua;
- факсом: (0522) 35-82-45;
- за телефоном: (0522) 35-82-13.
3. Запит на отримання публічної інформації розпорядником якої є ПАТ "Кіровоградобленерго" може бути поданий особисто через канцелярію товариства за адресою: Студентський бульвар, 15, м. Кропивницький, 2015, та головного адміністратора Сервісного центру за адресою: вулиця Велика Перспективна, 78, м. Кропивницький, 25006, з 8.00 до 17.15, у п'ятницю - з 8.00 до 16.00, крім вихідних та святкових днів.
4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.
6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.
8. Інформація на запит надається безоплатно.
9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
10. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:
1) ПАТ "Кіровоградобленерго" не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;
4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:
- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
 

Помічник Голови Правління                                                       А. Л. Дудка
    з юридичних питань

 

 

ДодатокРозмір
_дост_публ _інформ.doc60.5 KB